Regulamin sklepu internetowego opticosport.pl 

Dzień dobry! Za pośrednictwem sklepu internetowego opticosport.pl możesz zamówić okulary sportowe, okulary korekcyjne oraz inne artykuły sportowe, których sprzedawcą jest OPTIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sulechowska 4A/5, 65-119 Zielona Góra, NIP: 9731075572, KRS: 0000880755, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 100 800,00 zł. 

Poniżej znajduje się regulamin, który określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego, w szczególności zasady składania, obsługi i realizacji zamówień, dostępne sposoby dostawy i płatności, procedurę reklamacyjną itp. 

Regulamin został przygotowany w możliwie czytelny i przejrzysty sposób. Jeżeli masz jednak jakiekolwiek pytania z nim związane, napisz na adres sklep@opticosport.pl

Poniżej wersja regulaminu obowiązująca od 01.03.2022 r.

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep funkcjonuje pod adresem https://opticosport.pl

2. Sprzedawcą jest OPTIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sulechowska 4A/5, 65-119 Zielona Góra, NIP: 9731075572, KRS: 0000880755, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 100 800,00 zł. Jeżeli w regulaminie pojawia się sformułowanie „my”, „nasze” itp., chodzi formalnie o tego sprzedawcę. 

3. Kontakt w sprawach związanych ze sklepem: sklep@opticosport.pl.

4. Za pośrednictwem sklepu możesz dokonać zakupu produktów opisanych na stronach sklepu. 

5. Żeby móc korzystać ze sklepu, musisz posiadać połączenie z internetem oraz urządzenie wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Do założenia konta użytkownika, złożenia zamówienia, zapisu do newslettera potrzebujesz aktywny adres e-mail. 

6. Możesz przeglądać strony internetowe sklepu bez konieczności podawania danych osobowych, ale jeżeli chcesz założyć konto użytkownika, złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, musisz podać określone dane osobowe. 

7. Zakazane jest podczas korzystania ze sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w sklepie. 

8. Wszystkie ceny widoczne w sklepie mają charakter cen brutto. 

§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Korzystając ze sklepu, korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedawcę.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na zapewnieniu Ci możliwości przeglądania stron internetowych sklepu i korzystania z poszczególnych funkcji sklepu, takich jak rejestracja konta użytkownika, złożenie zamówienia, zapis do newslettera. 

3. Rejestracja konta użytkownika prowadzi do zawarcia umowy o obsługę konta użytkownika. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i możesz ją w każdej chwili wypowiedzieć, usuwając swoje konto. 

4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane w wyniku złożenia zamówienia.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności w związku z korzystaniem ze sklepu, podejmujemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

6. Podejmujemy również działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu. Jeżeli napotkasz jakieś nieprawidłowości, napisz na adres sklep@opticosport.pl.

7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną możesz składać, wysyłając wiadomość na adres sklep@opticosport.pl. W reklamacji określ rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu oraz swoje roszczenia z tym związane. Rozpatrujemy reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji, odpowiadając na przesłaną wiadomość.

§ 3 Składanie zamówienia

1. Jeżeli chcesz złożyć zamówienie, dodaj interesujący Cię produkt lub produkty do koszyka, a następnie przejdź do formularza zamówienia.

2. Jeżeli posiadasz konto użytkownika, zaloguj się do niego przed złożeniem zamówienia. 

3. W formularzu zamówienia musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, wybrać metodę dostawy i płatności oraz zaakceptować regulamin i politykę prywatności. W ramach formularz zamówienia możesz również zapisać się na newsletter, zaznaczając stosownej treści checkbox. 

4. Po wypełnieniu formularza zamówienia klikasz w przycisk finalizujący zamówienie.

5. Potwierdzenie zamówienia otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 

§ 5 Płatność za zamówienie

1. Płatność za zamówienie następuje w chwili jego składania. 

2. Płatność za zamówienie wnoszona jest w całości z góry. 

3. Płatność za zamówienie następuje on-line za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, którego operatorem jest spółka PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

4. Zamówienie dokumentowane jest fakturą, która doręczana jest drogą elektroniczną na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. 

§ 6 Realizacja zamówienia

1. Zamówione produkty powinny zostać Ci wydane w terminie do 30 dni od zawarcia umowy, chyba że w opisie produktu na stronie sklepu został wyraźnie oznaczony dłuższy termin lub poinformowaliśmy Cię mailowo o dłuższym terminie realizacji, a Ty wyraziłeś na niego zgodę. 

2. Jeżeli zamawiasz różne produkty, wiążący dla całego zamówienia jest termin najdłuższy wynikający z produktów objętych zamówieniem, chyba że zaproponujemy podział zamówienia na części. 

3. Jeżeli zamawiasz okulary korekcyjne, do realizacji zamówienia niezbędny jest wynik badania wzroku, który musisz nam dostarczyć. 

4. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy oraz nadaniu przesyłki do Ciebie zgodnie z wybraną w formularzu zamówienia metodą dostawy. Dostępne metody dostawy prezentowane są na stronach sklepu, w szczególności w ramach formularza zamówienia. 

5. Koszty dostawy ponosisz Ty, chyba że na stronie sklepu internetowego została zaprezentowana Ci inna informacja. 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Jeżeli składasz zamówienie jako konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie kupionych produktów. 

2. Jak ustalić, czy składasz zamówienie jako konsument? Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, konsument to osoba fizyczna, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Jak ustalić, czy składasz zamówienie jako przedsiębiorca na prawach konsumenta? Przedsiębiorca na prawach konsumenta to osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. UWAGA, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb (np. okulary korekcyjne wykonywane na zamówienie w oparciu o dostarczony nam wynik badania wzroku).

5. Aby odstąpić od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://www.opticosport.pl/img/cms/dokumenty/OPTIP Formularz odstąpienia od umowy.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

7. Pamiętaj, że masz obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 

8. Pamiętaj, że ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że z treści informacji zawartych na stronach sklepu wynika odmiennie, w szczególności, gdy chodzi o możliwą opcję bezpłatnego odbioru zakupionego roweru. 

9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym najtańszy dostępny w chwili składania zamówienia koszt dostarczenia produktów (jeśli to Ty pokryłeś ten koszt) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

10. Jeżeli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy zwracany produkt, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

§ 8 Odpowiedzialność za wady

1. Mamy obowiązek dostarczyć Ci produkt wolny od wad. 

2. Jesteśmy odpowiedzialni za wady fizyczne lub prawne sprzedanego produktu (rękojmia za wady), z tym zastrzeżeniem, że rękojmia jest wyłączona, jeżeli zawierasz umowę związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, a umowa ma dla Ciebie charakter zawodowy. 

3. Aby złożyć reklamację, musisz przesłać ją do nas - na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Możesz skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://www.opticosport.pl/img/cms/dokumenty/OPTIP Formularz reklamacyjny.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Zasady rękojmi za wady wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Niektóre produkty mogą być objęte gwarancją producenta. W takiej sytuacji, dokument gwarancyjny dostarczany jest wraz z produktem. 

6. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty doręczenia reklamacji.

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

1. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, które przetwarzamy m.in. w celu obsługi konta użytkownika, obsługi zamówienia, obsługi newslettera.

2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

3. Szczegółowe informacje związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.opticosport.pl/content/3-polityka-prywatnosci.

§ 10 Własności intelektualna

1. Zdjęcia, teksty, grafiki oraz inne utwory dostępne na stronach sklepu korzystają z ochrony prawa autorskiego. 

2. Korzystanie z utworów, o których mowa powyżej, z naruszeniem zasad prawa autorskiego, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Dlatego nie rozpowszechniaj tych utworów bez naszej zgody. 

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Jeżeli zawierasz umowę jako konsument, masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, masz możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nami,

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

3. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na stronach internetowych sklepu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Ciebie, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów, takich jak zmiany prawne, biznesowe, technologiczne, modyfikacji w tym regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Ciebie na podstawie umów zawartych przed zmianą regulaminu. Jeżeli posiadasz zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie regulaminu zostaniesz poinformowany poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego regulaminu, możesz nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.

3. Wszelkie spory związane ze sklepem internetowym i umowami sprzedaży rozpatrywane są przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce naszej siedziby. Jeżeli występujesz jako konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, postanowienie to nie znajduje do Ciebie zastosowania, a właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

4. W razie jakichkolwiek pytań związanych ze sklepem, napisz na adres sklep@opticosport.pl.

Nasz sklep korzysta z plików cookies (ciasteczka), dzięki którym sklep internetowy może działać lepiej. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.